Veterinary Drug Residues in Food -
Maximum Residue Limits

Giá trị tối đa các chất tồn dư trong sản phẩm động vật.

Website do FAO/WHO Food standard ban hành

FDA (Food and Drug Administration)

Cơ quan kiểm định về quản lý về thuốc và thực phẩm của Hoa Kỳ.

CDC (Center for Disease Control)

Trung tâm kiểm soát bệnh dịch hoa kỳ

USDA (United State Department of Agriculture)

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ